Algemene voorwaarden Runningtherapie

 

Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

- Organisatie:
Aalbert FYSIO & COACH  (KvK 24382859)

 

- Runningtherapie
individuele hardloopcoaching/-begeleiding in de vorm van een individuele hardlooptraining van Aalbert Mintjes 

- Deelnemer:
de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft aangemeld voor Runningtherapie

- Aanmelding:
de overeenkomst voor deelname van de Deelnemer aan Runningtherapie  

 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Aanmelding.

 • Aanmelding voor Runningtherapie dient via het aanmeldformulier plaats te vinden.
 • Het aanmeldformulier wordt door de Deelnemer zo volledig mogelijk en naar waarheid ingevuld.
 • De Deelnemer ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail na ontvangst door de Organisatie van het aanmeldformulier.
 • Indien de Deelnemer binnen 3 werkdagen na Aanmelding geen bevestiging heeft ontvangen, dient de Deelnemer contact met de Organisatie op te nemen.
 • Definitieve Aanmelding vindt plaats op basis van beoordeling van de Organisatie op geschiktheid voor deelname aan Runningtherapie.
 • De Organisatie houdt zich het recht voor, een Deelnemer voor aanmelding van Runningtherapie uit te sluiten.
 • Het deelnemen aan Runningtherapie is geheeel voor eigen risico.
 • De Organisatie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (ook voor alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden) die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van Runningtherapie, ontstaan tijdens en/of na Runningtherapie.
 • De Organisatie adviseert voor aanvang van deelname aan Runningtherapie een sportmedische keuring bij een Sport Medische Instelling te laten uitvoeren, dan wel goedkeuring te vragen aan haar/zijn (huis)arts.
 • De Deelnemer ontvangt binnen 7 dagen een factuur na de screening van Runningtherapie.
 • De Deelnemer ontvangt binnen 7 dagen een factuur na elke hardlooptraining, Runningtherapie.
 • De Deelnemer dient de ontvangen factuur van de Organisatie binnen 14 dagen geheel te voldoen.
 • Het niet kunnen volgen van een geplande training Runningtherapie moet minimaal 24 uur van te voren worden gemeld bij de Organisatie. Gebeurt dit niet dan wordt de training Runningtherapie in rekening gebracht.
 • Na het volgen van (een deel van de) training Runningtherapie is de Deelnemer de geldende vergoeding verschuldigd.
 • Indien één of enkele onderdelen van deze Algemene voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de Algemene voorwaarden.
 • Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement te Dordrecht.