Algemene voorwaarden


Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Organisatie:
Aalbert FYSIO & COACH  (KvK 24382859)

- Hardloopcoaching:
individuele communicatie via e-mail en/of Whats App gerelateerd aan een hardloopschema van hardlooptrainingen. Tevens is er communicatie over alle overige hardlooponderwerpen via e-mail en/of Whats App.

- (Hardloop)trainingsschema:
een overzicht van opeenvolgende (hardloop)trainingen afgestemd op het individu

- Deelnemer:
de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft aangemeld voor Hardloopcoaching en/of een (hardloop)trainingsschema 

- Aanmelding:
de overeenkomst voor deelname van de Deelnemer aan Hardloopcoaching en/of een (hardloop)trainingsschema 

 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Aanmelding.

 • Aanmelding voor de Hardloopcoaching en/of een (Hardloop)trainingsschema dient via het aanmeldformulier plaats te vinden.
 • Het aanmeldformulier wordt door de Deelnemer zo volledig mogelijk en naar waarheid ingevuld.
 • De Deelnemer ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail na ontvangst door de Organisatie van het aanmeldformulier.
 • Indien de Deelnemer binnen 4 werkdagen na Aanmelding geen bevestiging heeft ontvangen, dient de Deelnemer contact met de Organisatie op te nemen.
 • Definitieve Aanmelding vindt plaats op basis van beoordeling van de Organisatie op geschiktheid voor deelname aan Hardloopcoaching en/of het volgen van een (Hardloop)trainingsschema en na ontvangst van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de Organisatie.
 • De Organisatie houdt zich het recht voor, een Deelnemer voor aanmelding van Hardloopcoaching en/of een (Hardloop)trainingsschema uit te sluiten.
 • De Deelnemer verbindt zich na ontvangst van het verschuldigde bedrag door de Organisatie voor de gehele looptijd van de afgenomen Hardloopcoaching en/of (Hardloop)trainingsschema. 
 • Het deelnemen aan Hardloopcoaching en/of een (Hardloop)trainingsschema is geheel voor eigen risico.
 • De Organisatie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (ook voor alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden) die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname aan Hardloopcoaching en/of het (Hardloop)trainingsschema, ontstaan tijdens en/of na de Hardloopcoachings- en/of (Hardloop)trainingsschemaperiode. 
 • De Organisatie adviseert voor aanvang van de Hardloopcoachings- en/of (Hardloop)trainingsschemaperiode een sportmedische keuring bij een Sport Medische Instelling te laten uitvoeren, dan wel goedkeuring te vragen aan haar/zijn (huis)arts.
 • Alleen na ontvangst van het gehele factuurbedrag door de Organisatie is er sprake van Aanmelding.
 • Na de Hardloopcoachings- en/of (Hardloop)trainingsschemaperiode vind in geen enkel geval restitutie van het factuurbedrag plaats.
 • Alleen een actuele langdurige ziekte en/of blessure zijn redenen waardoor een deel van het factuurbedrag kan worden gerestitueerd.
 • Restitutie van het betaalde factuurbedrag kan deels plaatsvinden tijdens Hardloopcoachingsperiode en/of (hardloop)trainingsweken indien de Organisatie een duidelijk omschreven verklaring per e-mail heeft ontvangen.
 • De hoogte van het restitutiebedrag is afhankelijk van de al doorlopen Hardloopcoachingsperiode en/of (hardloop)trainingsweken.
 • Het te restitueren bedrag zal altijd worden verminderd met € 10,00 aan administratiekosten en 25%  van het betaalde totaalbedrag aan screeningskosten. Na vermindering van beide genoemde bedragen wordt tevens een bedrag in mindering gebracht wat betrekking heeft op het aantal reeds afgenomen weken aan Hardloopcoaching en/of (Hardloop)trainingsschema (in verhouding tot het totaal aantal betaalde/afgenomen Hardloopcoaching en/of (Hardloop)trainingsschemaweken.
 • Indien één of enkele onderdelen van deze Algemene voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de Algemene voorwaarden.
 • Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement te Dordrecht.